<< Ga terug naar:

Werkwijze

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft

Opdrachtnemer: Vonk interieur en design

Werkzaamheden: alle werkzaamheden die redelijkerwijs uit de opdrachtomschrijving voortvloeien.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
2 Aan afwijkingen op deze algemene voorwaarden is Opdrachtnemer slechts gebonden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Opdrachtnemer zijn overeengekomen, in welk geval voor het overige deze algemene voorwaarden blijven gelden en de afwijkende voorwaarden uitsluitend gelden voor de opdracht met het oog waarop deze zijn overeengekomen.

Artikel 3 Overeenkomst in werking

1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende overeenkomst of opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen.
2 Zolang de getekende overeenkomst of opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten.
3 De overeenkomst of opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De overeenkomst of opdrachtbevestiging wordt ge- acht de opdracht juist en volledig weer te geven.
4 Een opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd zoals aangegeven in opdrachtbevestiging, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
5 Alle diensten die door Opdrachtnemer worden geleverd, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
6 Iedere opdracht wordt aanvaard als een inspanningsverbintenis, dit ongeacht de woordkeuze in de opdracht of overeenkomst, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Verstrekken van bescheiden door Opdrachtgever.

1 De Opdrachtgever dient alle benodigde bescheiden , in dien aanwezig, zoals plattegronden, bouw- tekeningen en foto’s ter beschikking te stellen voor het zo optimaal mogelijk uit kunnen voeren van de opdracht.
2 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5 Uitvoering

1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd, en neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen in acht.

Artikel 6 Intellectuele eigendom / auteursrecht

1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van drachtgever.
2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.
3 De Opdrachtgever heeft het recht de voornoemde producten te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
4 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het aan Opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van rapporten, adviezen, ontwerpen of andere voortbrengselen van de opdracht openbaar te maken.

Artikel 7 Tussentijds opzeggen van de opdracht.

1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen ten alle tijden de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
2 Bij annulering van een ontwerp/inrichtings opdracht binnen het opzegtermijn van een maand, dient Opdrachtgever een perc­­­­­­entage van 50% te betalen van de opdracht.
3 Bij annulering van een presentatie om welke reden dan ook door de Opdrachtgever, van geplande werkzaamheden binnen 3 werkdagen voor de geplande aanvang daarvan, zal de Opdrachtgever voor die werkzaamheden afgesproken tarief verschuldigd zijn aan Opdrachtnemer. Bij annulering tussen 3 en 5 werkdagen voor de geplande aanvang, betaalt Opdrachtgever 50% van het tarief.
4 Van annulering is geen sprake indien de geplande werkzaamheden in overleg naar een later tijdstip worden verplaatst.

Artikel 8 Honorarium

1 Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer
2 Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten, onkostenvergoedingen en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand of indien de werkzaamheden minder dan een maand omvatten, na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt, indien van toepassing, de btw afzonderlijk in rekening gebracht.
3 Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief reiskosten en onkosten van Opdrachtnemer

Artikel 9 Betaling

1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen de overeengekomen termijn van 8 dagen na dagtekening van de factuur. Betaling dient te geschieden in Euro door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
2 Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de datum van algehele voldoening.
3 Alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van dienst betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag.
4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geven, is Opdrachtnemer gerechtigd een voorschot of een andere vorm van (aanvullende) zekerheid van Opdrachtgever te verlangen.
5 Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid (tijdig) te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en wordt al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid is gedekt door zijn (beroeps)-aansprakelijkheidsverzekering. De hoogte van de aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot de hoogte van de uitkering onder die verzekering, vermeerderd met het eigen risico.
2 Is Opdrachtnemer voor de in het eerste lid bedoelde schade niet verzekerd, dan is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan 50% van de factuurwaarde van het honorarium van de opdracht in de zes maanden voorafgaand aan de schade brengende oorzaak.
3 Vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, gederfde winst en gemiste besparingen is uitgesloten.                                                4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die in worden gezet voor het realiseren van ontwerpen.
6 Opdrachtgever blijft zelf aansprakelijk voor de inrichting en gebruik van de ruimtes.
7 Bouwkundige aanpassingen worden gedaan door een deskundige derde, Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor zijn werkzaamheden.
8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk wordt gemeld.
10 Na verloop van zes maanden na beëindiging van de opdracht of overeenkomst worden partijen geacht over en weer afstand te hebben gedaan van enige aanspraak uit hoofde van de opdracht.
11 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens – al dan niet ver- meende – schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van de zijde van de opdrachtnemer.

Artikel 11 Internetgebruik

Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische maiI met elkaar kunnen communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s leven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Opdrachtnemer

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud.

1 Alle aan de Opdrachtgever geleverde stukken blijven eigendom van Opdrachtnemer, totdat alle bedragen die de Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst te verrichten werkzaamheden, alsmede alle bedragen bedoeld in artikel 8, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Opdrachtnemer zijn voldaan.
2 Rechten worden aan de Opdrachtgever verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat deze de daarvoor overeengekomen vergoeding tijdig en volledig betaalt.

Artikel 13 Toepasselijk recht en forumkeuze

Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van opdrachtnemer.

Vonk interieur en design 2017

X

Meld je aan voor mijn nieuwsbrief